Opis projektu
Projektodawcą i beneficjentem projektu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Celem projektu jest zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowisku, poprzez dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów tj. 300 Mg/rok. Projekt przewiduje rozbudowę infrastruktury mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów o kodzie 19 12 12 o 300 Mg/rok.

Projekt ma charakter stacjonarny i jego celem jest rozbudowa oraz modernizacja infrastruktury mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Zmodernizowana Instalacja będzie obsługiwała 50612 osób z terenu powiatu sławieńskiego oraz pośrednio mieszkańców woj. zach. Projekt przyczyni się do zwiększenia aktywności mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami, w szczególności poprzez tworzenie i umacnianie postaw proekologicznych. W okresie trwałości projektu będą podejmowane następujące działania: – – organizacja raz w roku konkursu wśród szkół na plakat promujący skuteczną segregację odpadów, -zajęcia edukacyjne dla jednostek oświatowych, których celem będzie prezentacja zasad funkcjonowania instalacji. Ponadto Wnioskodawca planuje udział w wydarzeniach organizowanych przez JST, celem promocji działań dotyczących segregacji odpadów. 

Projekt zakłada rozbudowę instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów o 300 Mg rok. W ramach inwestycji. W ramach inwestycji zostały zrealizowane następujące zamówienia:

  • Dostawa i montaż ”Stanowiska kompostowania odpadów biodegradowalnych o wydajności do 300 Mg/rok
  • Zakup ładowarki kołowej wraz z osprzętem
  • Zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji dostarczanych odpadów
  • Zakup i dostawa mobilnego wolnoobrotowego rozdrabniacza dwuwałowego
  • Wdrożenie Planu Edukacyjnego

Wartość projektu: 3 145 585,90 zł

Wartość dofinansowania: 1 184 049,93 zł