Rozstrzygnięcie przetargu na rozbudowę RIPOK i fotowoltaikę

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. jest beneficjentem środków RPO WZ 2014-2020 w ramach działania 3.7 Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Gwiazdowie” oraz w ramach działania 2.10  Zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych na realizację projektu pn. ”Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,75 kWp przez MPGKiM Sp. z o. o. w Sławnie”. Wartość planowanych inwestycji to kwota ponad 5 mln. zł. z czego wartość dofinansowania to kwota przekraczająca 3,7 mln. zł. Spółka zdecydowało się na połączenie dwóch projektów w jedno zamówienie, które obejmuje rozbudowę i modernizacje infrastruktury mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Gwiazdowie wraz z budową instalacji fotowoltaicznej. Zgodnie  z ustawą prawo zamówień publicznych wyłoniony został wykonawca, który podejmie się realizacji przedsięwzięcia. Konsorcjum firm Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy „BERNACKI” Edward Bernacki 75-679 Koszalin, ul. Jabłoniowa 19 - MASTER Anna Kłódka 82-300 Elbląg, ul. Warszawska 129. spełniła wszystkie warunki postawione przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W dniu 27.02.2019 r. została podpisana umowa na realizację inwestycji Z ramienia wykonawcy umowę podpisał  przedstawiciel konsorcjum Pan Edward Biernacki, natomiast z ramienia zamawiającego umowę podpisał Prezes Zarządu Jacek Ścigała. Zakończenie robót budowlanych planuje się na  dzień 31.05.2019 r.