Informacja o projekcie

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.   jest beneficjentem środków RPO WZ 2014-2020 w ramach działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych na realizację projektu  pn. ”Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,75 kWp przez MPGKiM Sp.  z o. o. w Sławnie”

Całkowita wartość inwestycji:  254 610,00 zł.

Kwota dofinansowania:  175 950,00 zł.

Przedsięwzięcie polega na zakupie i montażu instalacji: zespołu paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy 39,75 kWp zainstalowanych na dachu zaplanowanej do realizacji hali nad linią sortowniczą, 
Celem ogólnym projektu jest stworzenie możliwości przejścia na gospodarkę niskoemisyjną i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych poprzez budowę przez niego systemu paneli fotowoltaicznych. Ogólnym, pozytywnym celem projektu jest stworzenie przez możliwości przejścia na gospodarkę niskoemisyjną i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych poprzez budowę przez niego systemu paneli fotowoltaicznych. 
Cel ogólny projektu zostanie zrealizowany poprzez realizację celów bezpośrednich. Cele te zostały określone następująco: 
1. Zwiększenie produkcji energii elektrycznej z OZE – paneli fotowoltaicznych, 
2. Obniżenie kosztów energii elektrycznej w działalności – obniżenie rachunków za energię elektryczną, 
3. Rozwój firmy bez potrzeby zawierania nowych umów z dostawcą i zwiększania kosztów związanych z wykorzystaniem energii,
4. Obniżenie uciążliwości dla otoczenia poprzez zmniejszenie ilości CO2 i tzw. współtowarzyszących zanieczyszczeń (pyły, dwutlenek siarki, tlenki azotu).  
Zastąpienie energii konwencjonalnej OZE jest elementem strategicznego planu działania zarządu spółki i myślenia o tym, jak działalność firmy będzie wpływać na środowisko w przyszłości. Planowane rezultaty projektu – spadek emisji gazów cieplarnianych.

Planowane zakończenie realizacji projektu  30.06.2019 r.

„Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”