Get Adobe Flash player

Groby nieopłacone od 1998 roku

Prosimy o pobranie listy i zapoznanie się z umieszczonymi tam grobami. Według naszych danych groby te mogą być nie opłacone. Jeżeli jest inaczej prosimy o zgłoszenie się do administracji cmentarza w celu wyjaśnienia.

Groby nieopłacone będą usuwane.

 

Nieopłacone groby - pobierz tutaj

Mistrzowie makulatury październik - marzec 2019

Rozstrzygnięcie przetargu na rozbudowę RIPOK i fotowoltaikęMiejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. jest beneficjentem środków RPO WZ 2014-2020 w ramach działania 3.7 Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Gwiazdowie” oraz w ramach działania 2.10  Zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych na realizację projektu pn. ”Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,75 kWp przez MPGKiM Sp. z o. o. w Sławnie”. Wartość planowanych inwestycji to kwota ponad 5 mln. zł. z czego wartość dofinansowania to kwota przekraczająca 3,7 mln. zł. Spółka zdecydowało się na połączenie dwóch projektów w jedno zamówienie, które obejmuje rozbudowę i modernizacje infrastruktury mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Gwiazdowie wraz z budową instalacji fotowoltaicznej. Zgodnie  z ustawą prawo zamówień publicznych wyłoniony został wykonawca, który podejmie się realizacji przedsięwzięcia. Konsorcjum firm Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy „BERNACKI” Edward Bernacki 75-679 Koszalin, ul. Jabłoniowa 19 - MASTER Anna Kłódka 82-300 Elbląg, ul. Warszawska 129. spełniła wszystkie warunki postawione przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W dniu 27.02.2019 r. została podpisana umowa na realizację inwestycji Z ramienia wykonawcy umowę podpisał  przedstawiciel konsorcjum Pan Edward Bernacki, natomiast z ramienia zamawiającego umowę podpisał Prezes Zarządu Jacek Ścigała. Zakończenie robót budowlanych planuje się na  dzień 31.05.2019 r.

 

Podpisanie umowy - inżynier i roboty budowlane

 

 

MPGKiM Spółka z o.o.  w latach 2013-2014 realizowała projekt pn. „Usprawnienie systemu gospodarki odpadami w Powiecie Sławieńskim poprzez rozbudowę składowiska odpadów w Gwiazdowie”. Projekt był realizowany ze środków Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego, działanie 4.2. Gospodarka Odpadami. Całkowity koszt inwestycji to prawie 3 miliony złotych. W 2013 r. nastąpiła rewolucja odpadowa, która zmieniła cały system gospodarki odpadami. Celem zrealizowanego już projektu, było dostosowanie posiadanego obiektu do obowiązujących przepisów i norm w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Dzięki dofinansowaniu Spółka zakupiła instalację do mechanicznego przetwarzania odpadów oraz specjalistyczna ładowarkę kołową.

To nie jedyne inwestycje i na pewno nie ostatnie ponieważ, Spółka otrzymała dofinansowanie rzędu 85% na realizację projektu pn. ”Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,75 kWp przez MPGKiM Sp.  z o. o. w Sławnie” w ramach działania Zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych. Informacja o pozytywnej ocenie trafiła do Spółki w marcu 2018r. Wartość dofinansowania tej inwestycji to kwota 175 100,00 zł. a całkowita wartość inwestycji to 253 380,00 zł. z czego 206 000,00 zł jest to cześć kwalifikowalna. Na realizację tego projektu została podpisana umowa pomiędzy Prezesem Zarządu MPGKiM Spółka z o.o. a zarządem Województwa Zachodniopomorskiego.

Budowa hali, rozbudowa placu kompostowego, zakup rozdrabniacza - inwestycje te, są  składowymi projektu  pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Gwiazdowie”, na które Spółka otrzymała dofinansowanie z rzędu 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego działanie 3.7 Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi.

W dniu 30.10.2018r. Prezes Zarządu MPGKiM Spółka z o.o. podpisał umowę na realizacje tego przedsięwzięcia z zarządem Województwa Zachodniopomorskiego. Kwota dofinansowania wynosi 3 575 504,88 zł, natomiast całkowita wartość inwestycji to 5 173 965,90zł, w tym cześć kwalifikowalna to 4 206 476,34zł.  Projekt ten jest kontynuacją poprzednich już zrealizowanych inwestycji przez Spółkę.

Zgodnie z założeniami do projektu, zmodernizowania zostanie obecna już instalacja RIPOK w Gwiazdowie. Prowadzone i zaplanowane inwestycje mają charakter stacjonarny, obejmują rozbudowę oraz modernizację istniejącej już w naszej małej ojczyźnie infrastrukturę, która skuteczniej i sprawniej zagospodaruje odpady wytwarzane przez mieszkańców Miasta Sławno oraz mieszkańców Powiatu Sławieńskiego.

Zgodnie z zasadami konkurencyjności w listopadzie 2018r. wybrany został Inżynier Kontraktu, którego zadaniem jest kompleksowa realizacja kontraktu, w skład którego wchodzą następujące zadania: 

1)         rozbudowa i modernizacja infrastruktury mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów w Gwiazdowie,

2)         budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40,00 kWp.

Umowa między Konsorcjum CRP Konsulting Spółka z o.o. - Firma Wielobranżowa MIFOR Wojciech Michałowski na pełnie funkcji Inżyniera Kontraktu została zawarta  w dniu 07.12.2018r. w siedzibie zamawiającego.

Zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych wyłoniony został wykonawca robót budowlanych. Jest nim konsorcjum firm: Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy „BERNACKI” Edward Bernacki 75-679 Koszalin, ul. Jabłoniowa 19 - MASTER Anna Kłódka 82-300 Elbląg, ul. Warszawska 129.

W dniu 27.02.2019 r. została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Rozbudowę i modernizacje infrastruktury mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Gwiazdowie wraz z budową instalacji fotowoltaicznej”. Z ramienia wykonawcy umowę podpisał przedstawiciel konsorcjum Pan Edward Biernacki, natomiast z ramienia zamawiającego umowę podpisał Prezes Zarządu Jacek Ścigała. Zakończenie robót budowlanych planuje się na dzień 31.05.2019 r.

Reasumując, dzięki szeregu przeprowadzonych inwestycji przez MPGKiM Sp. z o.o., powstanie zakład gospodarowania odpadami o bardzo dobrych możliwościach technicznych, co prowadzić będzie do zwiększonej ilości odpadów przygotowanych do ponownego użycia. 


 

Mistrzowie zbiórki makulatury październik 2018 - luty 2019

luty19

Mistrzowie zbiórki makulatury październik 2018 - styczeń 2019

Mistrzowie zbiórki makulatury październik 2018 - styczeń 2019

ps