Podpisanie umowy – Inżynier i roboty budowlane

logotypy
logotypy
Podpisanie umowy
Podpisanie umowy

MPGKiM Spółka z o.o.  w latach 2013-2014 realizowała projekt pn. „Usprawnienie systemu gospodarki odpadami w Powiecie Sławieńskim poprzez rozbudowę składowiska odpadów w Gwiazdowie”. Projekt był realizowany ze środków Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego, działanie 4.2. Gospodarka Odpadami. Całkowity koszt inwestycji to prawie 3 miliony złotych. W 2013 r. nastąpiła rewolucja odpadowa, która zmieniła cały system gospodarki odpadami. Celem zrealizowanego już projektu, było dostosowanie posiadanego obiektu do obowiązujących przepisów i norm w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Dzięki dofinansowaniu Spółka zakupiła instalację do mechanicznego przetwarzania odpadów oraz specjalistyczna ładowarkę kołową.

To nie jedyne inwestycje i na pewno nie ostatnie ponieważ, Spółka otrzymała dofinansowanie rzędu 85% na realizację projektu pn. ”Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,75 kWp przez MPGKiM Sp.  z o. o. w Sławnie” w ramach działania Zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych. Informacja o pozytywnej ocenie trafiła do Spółki w marcu 2018r. Wartość dofinansowania tej inwestycji to kwota 175 100,00 zł. a całkowita wartość inwestycji to 253 380,00 zł. z czego 206 000,00 zł jest to cześć kwalifikowalna. Na realizację tego projektu została podpisana umowa pomiędzy Prezesem Zarządu MPGKiM Spółka z o.o. a zarządem Województwa Zachodniopomorskiego.

Budowa hali, rozbudowa placu kompostowego, zakup rozdrabniacza – inwestycje te, są  składowymi projektu  pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Gwiazdowie”, na które Spółka otrzymała dofinansowanie z rzędu 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego działanie 3.7 Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi.

W dniu 30.10.2018r. Prezes Zarządu MPGKiM Spółka z o.o. podpisał umowę na realizacje tego przedsięwzięcia z zarządem Województwa Zachodniopomorskiego. Kwota dofinansowania wynosi 3 575 504,88 zł, natomiast całkowita wartość inwestycji to 5 173 965,90zł, w tym cześć kwalifikowalna to 4 206 476,34zł.  Projekt ten jest kontynuacją poprzednich już zrealizowanych inwestycji przez Spółkę.

Zgodnie z założeniami do projektu, zmodernizowania zostanie obecna już instalacja RIPOK w Gwiazdowie. Prowadzone i zaplanowane inwestycje mają charakter stacjonarny, obejmują rozbudowę oraz modernizację istniejącej już w naszej małej ojczyźnie infrastrukturę, która skuteczniej i sprawniej zagospodaruje odpady wytwarzane przez mieszkańców Miasta Sławno oraz mieszkańców Powiatu Sławieńskiego.

Zgodnie z zasadami konkurencyjności w listopadzie 2018r. wybrany został Inżynier Kontraktu, którego zadaniem jest kompleksowa realizacja kontraktu, w skład którego wchodzą następujące zadania:  

1)         rozbudowa i modernizacja infrastruktury mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów w Gwiazdowie,

2)         budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40,00 kWp.

Umowa między Konsorcjum CRP Konsulting Spółka z o.o. – Firma Wielobranżowa MIFOR Wojciech Michałowski na pełnie funkcji Inżyniera Kontraktu została zawarta  w dniu 07.12.2018r. w siedzibie zamawiającego.

Zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych wyłoniony został wykonawca robót budowlanych. Jest nim konsorcjum firm: Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy „BERNACKI” Edward Bernacki 75-679 Koszalin, ul. Jabłoniowa 19 – MASTER Anna Kłódka 82-300 Elbląg, ul. Warszawska 129.

W dniu 27.02.2019 r. została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Rozbudowę i modernizacje infrastruktury mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Gwiazdowie wraz z budową instalacji fotowoltaicznej”. Z ramienia wykonawcy umowę podpisał przedstawiciel konsorcjum Pan Edward Biernacki, natomiast z ramienia zamawiającego umowę podpisał Prezes Zarządu Jacek Ścigała. Zakończenie robót budowlanych planuje się na dzień 31.05.2019 r.

Reasumując, dzięki szeregu przeprowadzonych inwestycji przez MPGKiM Sp. z o.o., powstanie zakład gospodarowania odpadami o bardzo dobrych możliwościach technicznych, co prowadzić będzie do zwiększonej ilości odpadów przygotowanych do ponownego