Get Adobe Flash player

Projekt UE – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury MBP

Informacja o projekcie

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.   jest beneficjentem środków RPO WZ 2014-2020 w ramach działania 3.7 Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi na realizację projektu  pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Gwiazdowie”

Całkowita wartość inwestycji:  5 173 965,90 zł

Kwota dofinansowania:  3 575 504,88 zł

Projekt jest kontynuacją poprzednich już zrealizowanych inwestycji przez Spółkę. Zgodnie z założeniami do projektu, zmodernizowana zostanie obecna już instalacja
RIPOK w Gwiazdowie. Prowadzone i zaplanowane inwestycje mają charakter stacjonarny, obejmują rozbudowę oraz modernizację istniejącej już infrastruktury, która skuteczniej
i sprawniej zagospodaruje odpady wytwarzane przez mieszkańców Miasta Sławno oraz mieszkańców Powiatu Sławieńskiego.
Celem projektu jest zmniejszona ilość odpadów deponowanych na składowisku. Projekt przewiduje rozbudowę oraz modernizację infrastruktury mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Cel ten zostanie osiągnięty przez określony zakres interwencji, polegający na budowie hali nad linią sortowniczą i rozbudowie placu do kompostowania.
W wyniku realizacji projektu powstanie nowoczesny zakład o bardzo dobrych możliwościach technicznych zapewniających wykonywanie procesów technologicznych. Zaplanowany zakres prac, wybudowanie hali i rozbudowanie placu kompostowania umożliwi właściwe przetwarzanie odpadów i zoptymalizuje proces technologiczny celem uzyskania zwiększonych efektów odzysku odpadów podlegających recyklingowi. Dzięki wybudowanej hali będzie prowadzona skuteczniejsza segregacja i zmniejszy się pylenie segregowanych odpadów. Odpady będą zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi dzięki temu zmniejszy się ilość odcieków oraz zwiększy się ochrona wód powierzchniowych i gruntowych.
Powstała infrastruktura umożliwi skuteczniejszą segregację zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów, a tym samym doprowadzi do zmniejszenia ilości odpadów deponowanych na składowiskach.
Planowane zakończenie realizacji projektu  30.09.2019 r.

„Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”