Get Adobe Flash player

Projekt UE – Budowa instalacji fotowoltaicznej

Rozstrzygnięcie przetargu na rozbudowę RIPOK i fotowoltaikęMiejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. jest beneficjentem środków RPO WZ 2014-2020 w ramach działania 3.7 Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Gwiazdowie” oraz w ramach działania 2.10  Zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych na realizację projektu pn. ”Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,75 kWp przez MPGKiM Sp. z o. o. w Sławnie”. Wartość planowanych inwestycji to kwota ponad 5 mln. zł. z czego wartość dofinansowania to kwota przekraczająca 3,7 mln. zł. Spółka zdecydowało się na połączenie dwóch projektów w jedno zamówienie, które obejmuje rozbudowę i modernizacje infrastruktury mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Gwiazdowie wraz z budową instalacji fotowoltaicznej. Zgodnie  z ustawą prawo zamówień publicznych wyłoniony został wykonawca, który podejmie się realizacji przedsięwzięcia. Konsorcjum firm Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy „BERNACKI” Edward Bernacki 75-679 Koszalin, ul. Jabłoniowa 19 - MASTER Anna Kłódka 82-300 Elbląg, ul. Warszawska 129. spełniła wszystkie warunki postawione przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W dniu 27.02.2019 r. została podpisana umowa na realizację inwestycji Z ramienia wykonawcy umowę podpisał  przedstawiciel konsorcjum Pan Edward Bernacki, natomiast z ramienia zamawiającego umowę podpisał Prezes Zarządu Jacek Ścigała. Zakończenie robót budowlanych planuje się na  dzień 31.05.2019 r.

 

Informacja o projekcie

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.   jest beneficjentem środków RPO WZ 2014-2020 w ramach działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych na realizację projektu  pn. ”Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,75 kWp przez MPGKiM Sp.  z o. o. w Sławnie”

Całkowita wartość inwestycji:  254 610,00 zł.

Kwota dofinansowania:  175 950,00 zł.

Przedsięwzięcie polega na zakupie i montażu instalacji: zespołu paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy 39,75 kWp zainstalowanych na dachu zaplanowanej do realizacji hali nad linią sortowniczą,
Celem ogólnym projektu jest stworzenie możliwości przejścia na gospodarkę niskoemisyjną i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych poprzez budowę przez niego systemu paneli fotowoltaicznych. Ogólnym, pozytywnym celem projektu jest stworzenie przez możliwości przejścia na gospodarkę niskoemisyjną i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych poprzez budowę przez niego systemu paneli fotowoltaicznych.
Cel ogólny projektu zostanie zrealizowany poprzez realizację celów bezpośrednich. Cele te zostały określone następująco:
1. Zwiększenie produkcji energii elektrycznej z OZE – paneli fotowoltaicznych,
2. Obniżenie kosztów energii elektrycznej w działalności - obniżenie rachunków za energię elektryczną,
3. Rozwój firmy bez potrzeby zawierania nowych umów z dostawcą i zwiększania kosztów związanych z wykorzystaniem energii,
4. Obniżenie uciążliwości dla otoczenia poprzez zmniejszenie ilości CO2 i tzw. współtowarzyszących zanieczyszczeń (pyły, dwutlenek siarki, tlenki azotu).  
Zastąpienie energii konwencjonalnej OZE jest elementem strategicznego planu działania zarządu spółki i myślenia o tym, jak działalność firmy będzie wpływać na środowisko w przyszłości. Planowane rezultaty projektu - spadek emisji gazów cieplarnianych.

Planowane zakończenie realizacji projektu  30.06.2019 r.

„Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”